Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Các anh chị xem chi tiết bên dưới.
Cập nhật lịch môn tin học.
Sẽ tổ chức 2 lớp, 1 lớp tối 246, 1 lớp vào ngày Chủ nhật
Các anh chị xem chi tiết ở đây http://nvsp.itnet.vn/news/news/61k1n97/Thoi-khoa-bieu-khoa-23----cap-nhat-31-12.htm

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

- Lớp Tối T7CN : từ 8h00 – 17h00;
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 27/02/2016, dự kiến kết thúc 15/7/2016
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 19/03/2016.

- Lớp Tối 246 : từ 18h00 – 21h00;
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 18/03/2016, dự kiến kết thúc 5/9/2016
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 4/05/2016.

Chi tiết

Tất cả