Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

Nghiệp vụ sư phạm

Lịch học

Các anh chị xem lịch học bên dưới.
Lịch học có thể còn điều chỉnh, các anh chị nên thường xuyên theo dõi.

Đã có lịch môn tin học 25.306.1

Môn "Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo" - 25.304.1 Thầy Liên phụ trách ngày 21/5 sẽ chuyển phòng học từ C.304 sang phòng J.401 (dãy trường Trung học thực hành)

Chi tiết

Tất cả

Lịch thi

Cập nhật lịch thi các lớp ở ĐHSP


Các Anh/Chị vui lòng xem lịch chi tiết cụ thể bên dưới

Chi tiết

Tất cả

Chiêu sinh

- Lớp Tối T7CN : từ 8h00 – 17h00;
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 27/02/2016, dự kiến kết thúc 15/7/2016
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 19/03/2016.

- Lớp Tối 246 : từ 18h00 – 21h00;
+ Đối tượng 3, 2a : học từ 18/03/2016, dự kiến kết thúc 5/9/2016
+ Đối tượng 1, 2b : học từ 4/05/2016.

Chi tiết

Tất cả